Giải pháp CCTV

Hệ thống camera quan sát cung cấp khả năng giám sát được sử dụng để bảo vệ con người, tài sản và hệ thống. Hệ thống camera quan sát chủ yếu đóng vai trò như một hệ số nhân của lực lượng an ninh, cung cấp khả năng giám sát cho một khu vực rộng…